Vilkår for deltagere

Aktiviteter brukes her som samlebetegnelse og omhandler turer, arrangementer og kurs i Haugesund Turistforenings regi. For lokallagene gjelder egne vilkår.

GJELDENDE FRA 01.01.2016

Aktiviteter brukes her som samlebetegnelse og omhandler turer, arrangementer og kurs i Haugesund Turistforenings regi. For lokallagene gjelder egne vilkår.

1. Påmelding
Aktiviteter er åpne for alle som tilfredsstiller de nødvendige fysiske og psykiske forutsetninger for å gjennomføre arrangementet, se pkt. 9. Medlemmer av DNT får medlemspris på arrangementet. Ikke-medlemmer må betale et tillegg hvis de ikke ønsker å melde seg inn i foreningen. Påmelding skjer via nettsiden til Haugesund Turistforening, eller ved påmelding og betaling i vår turinformasjon. For deltakeren er påmeldingen bindende og vilkårene akseptert når booking er utført.

2. Avtaledokumenter
Avtalen mellom deltaker og Haugesund Turistforening: Deltager er forpliktet til å lese og sette seg inn i følgende dokumenter som finnes på våre nettsider, eller utdeles ved påmelding i turinformasjonen:

- Detaljprogram med turbeskrivelse - Utstyrsliste - Generelle vilkår - Kvittering tilsendes deltakeren på oppgitt e-post adresse, eller mottas ved påmelding i turinformasjonen.

3. Pris
Aktivitetens pris omfatter de ytelser som er nevnt i detaljprogrammet. Haugesund Turistforening forbeholder seg rett til å forhøye/senke prisen ved endrete skatter/avgifter, trykkfeil, omkostninger ved force majeure o.a. Forhøyelse av prisen skal varsles snarest og senest 14 dager før avreise. Dersom økningen overstiger 10 % av den annonserte pris, kan deltaker avbestille arrangementet uten omkostninger. Ytelser utover det detaljprogrammet fastsetter, må betales ekstra av den enkelte deltaker.

4. Betaling
Betaling skjer ved tilsendt faktura, eller ved påmelding og betaling i vår turinformasjon.

5. Avmelding
Avmelding av foreningens aktiviteter skal fortrinnsvis skje skriftlig.

Ved avmelding inntil 15 dager før aktiviteten starter må det betales ekspedisjonsgebyr på kroner 200,-. Ved deltakeravgift pålydende eller under kroner 200,- beholdes hele beløpet. Ved avmelding fra 14 til og med 4 dager før avreisedato betales 50 % av deltakeravgiften. Ved avmelding 3 dager før og frem til avreisedato, eller hvis den påmeldte ikke møter ved avreise, må deltakeravgiften betales i sin helhet. Deltaker må selv sørge for avbestillingsforsikring, gjennom reiseforsikring eller kortselskap. Denne gjelder ved sykdom eller andre årsaker som forhindrer deltakelse.

6. Avbrudd
Hvis en deltaker må avbryte et arrangement, er Haugesund Turistforening ikke ansvarlig for ekstra kostnader som følge av avbruddet. I slike tilfeller henvises til deltakers private reiseforsikring. Deltaker har heller ikke krav på refusjon av hele eller deler av turkostnaden. Se for øvrig pkt. 11 klager og pkt. 7. Avlysning


7. Avlysning
Haugesund Turistforening kan avlyse aktiviteten ved vanskelige værforhold, for liten påmelding, mangel på turleder el. Ved avlysning plikter Haugesund Turistforening, hvis mulig, å underrette deltakerne senest 5 dager før avreise. Avlyses en aktivitet, blir hele det innbetalte beløp tilbakebetalt. Ut over dette har deltakerne ikke krav på erstatning, verken for økonomisk eller ikke-økonomisk tap.

8. Endringer
Haugesund Turistforening skal gjennomføre aktiviteten i henhold til programmet. Det tas forbehold om endringer på grunn av endrete rutetider eller særlige forhold som gjør det vanskelig å gjennomføre arrangementet som planlagt. Haugesund Turistforening skal, hvis mulig, meddele vesentlige endringer før avreise. Ved vesentlige endringer har deltaker rett til å trekke seg innen rimelig tid. Hele det innbetalte beløp blir da refundert. Må endringer gjøres under aktiviteten skal turleder underrette deltakerne snarest mulig. Værforholdene kan meget fort endre seg i fjellet og turleder vurderer eventuelle ruteendringer ut fra sikkerhetsmessige forhold.

9. Deltakers ansvar
Deltaker plikter å lese avtaledokumentene grundig og vurdere om hun/han har fysisk og psykisk forutsetning for å gjennomføre aktiviteten. Er deltaker klar over at helsetilstanden ikke er god, er hun/han forpliktet til å konsultere lege.

Deltaker må ha med det utstyr som er nevnt i avtaledokumentene. Deltaker er forpliktet til å rette seg etter turledernes anvisninger. Dersom deltaker møter frem med mangelfullt utstyr eller ikke tilfredsstiller de nødvendige fysiske/psykiske forutsetninger, kan hun/han avvises eller utelukkes fra resten av turen. I slike tilfeller kan det ikke kreves tilbakebetaling fra Haugesund Turistforening. Deltaker må selv bære evt. ekstraomkostninger.

10. Forsikringer
Haugesund Turistforening understreker at deltakelse på foreningens aktiviteter skjer på deltakers eget ansvar.  Haugesund Turistforening påtar seg ikke ansvar for økonomiske følger av mulige uhell/skader som måtte inntreffe under foreningens arrangementer.  Haugesund Turistforening anbefaler medlemmer av Norsk Folketrygd med bostedsadresse i Norge å tegne kombi reise-/ulykkesforsikring. Ditt forsikringsselskap ordner dette. Andre deltakere anbefales å tegne tilsvarende forsikring.

11. Klager
Eventuelle klager skal sendes skriftlig til Haugesund Turistforening ved administrasjonen, senest en måned etter at aktiviteten er avsluttet.

12. Bilder
På turer i regi av Haugesund Turistforening vil/kan det bli tatt bilder av deltakerne i løpet av aktiviteten. Disse bildene kan bli benyttet i Haugesund Turistforening/DNT`s publikasjoner og egne internettsider eller i andre medier relatert til Haugesund Turistforenings aktiviteter. Hvis du vil reservere deg mot å bli tatt bilde av, må du informere turleder om dette når turen starter.